Skip to main content
Home  › ... Informatief › MR

Welkom op de pagina van de Medezeggenschapsraad van de Ontmoeting.

Algemeen

De medezeggenschapsraad (MR) geeft zowel ouders als personeel de mogelijkheid om invloed te hebben op het beleid van de school. Iedere school in het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs heeft verplicht een medezeggenschapsraad, en de bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). In het medezeggenschapsreglement van de school staan de afspraken over de werkwijze van de MR.

Wanneer de schoolleiding beleid verandert, moet het voor bepaalde onderwerpen eerst de mening van de MR vragen. Het is (wettelijk) vastgesteld voor welke onderwerpen de MR advies- dan wel instemmingsrecht heeft. De onderwerpen waarop instemming van de MR nodig is, kunnen slechts met instemming van de MR verder worden uitgevoerd. Voor uitgebrachte adviezen geldt dat de directe kan besluiten deze niet op te volgen.

Ieder onderwerp dat met het beleid van de school te maken heeft, kan binnen de MR besproken worden. Voorbeelden van regelmatig terugkerende beleidsonderwerpen zijn het groeidocument, de schoolgids, en het formatieplan. Daarnaast zijn er ook actuele onderwerpen waarover de MR om advies of instemming kan worden gevraagd, bijvoorbeeld over de keuze van een lesmethode of vaststellen van vakanties, of de in de afgelopen jaren over de toepassing van de coronamaatregelen in de school. Ook heeft de MR het recht om over elk willekeurig ander beleidsonderwerp gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen.

Samenstelling

In de medezeggenschapsraad van scholen in het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding). Het aantal leden van de oudergeleding is gelijk aan het aantal leden van de personeelsgeleding. De MR van de Ontmoeting bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden, te weten:

Oudergeleding:

Mevr. Salhi-Derouiche
Mevr. Husein - Lackin

Personeelsgeleding:

Dhr. Onno Heijmans (Secretaris)
Mevr. Micha Put

U kunt de MR bereiken via de bovengenoemde leden. De MR-leden zijn ook te bereiken via e-mail: ontmoeting-mr@stichtingpcpo.nl

Vergaderingen

De MR overlegt (minimaal) zes keer per jaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, wat betekent dat iedere ouder, verzorger of personeelslid van de school de vergaderingen als toehoorder kan bijwonen. Vergaderingen worden tegenwoordig meestal online gehouden. Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan kunt u zich van tevoren aanmelden via email: ontmoeting-mr@stichtingpcpo.nl, zodat wij u de link en eventuele informatie m.b.t. de vergadering kunnen toesturen. De notulen van de vorige vergadering(en) kunnen tevens via bovengenoemd email adres opgevraagd worden.

Vergaderdata schooljaar 2023-2024:

Dinsdag   3  oktober 2023    19:30 - 21:30
Dinsdag   28  november 2023  19:30 - 21:30
Dinsdag  30  januari 2024  19:30 - 21:30
Dinsdag  19  maart 2024  19:30 - 21:30
Dinsdag  7  mei 2024  19:30 - 21:30
Dinsdag 25  juni 2024 19:30 - 21:30

Documenten