Inloggen

Gespecialiseerde leerkrachten

Onze school kent diverse specialisten die een verdiepende opleiding hebben gedaan binnen hun vakgebied: rekenen, gedrag, hoogbegaafdheid, of taal. Zij zijn in staat leerlingen te helpen als zij moeite hebben of juist uitdaging kunnen gebruiken.

De kennis die deze professionals hebben, is van groot belang voor de andere onderwijs medewerkers.

Onze school kent diverse specialisten die een verdiepende opleiding hebben gedaan binnen hun vakgebied. Zij zijn verbonden aan expertisegroepen.

Een expertisegroep is een bovenschools samenwerkingsplatform waarin dieper op een onderwerp wordt ingegaan dan tijdens teamvergaderingen of netwerkbijeenkomsten.

Expertisegroepen bieden de mogelijkheid tot verdieping en onderzoek met als doel een praktische oplossing te vinden die toepasbaar is binnen de scholen van de organisatie.

De kennis die deze professionals hebben, is van groot belang voor de andere onderwijs medewerkers. Zij delen en verdiepen hun kennis, verspreiden de beschikbare kennis, volgen nieuwe ontwikkelingen en ontwikkelen nieuwe of bestaande projecten.

Juf Porfirio
Juf Porfirio
Leerkracht groep 1/2B

Juf de Riet
Juf de Riet
Leerkracht 1/2B

Juf Corral
Juf Corral
Leerkracht groep 1/2A

Tevens intern begeleider

Coördinator rekenen
De coördinator helpt collega’s bij het enthousiasmeren en ondersteunen van hun dagelijks onderwijs. Bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagend rekenen-wiskundeonderwijs. Het vormgeven van kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van het onderwijs. Maar ook het informeren van collega’s over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën, materialen en rekenactiviteiten. Het onderzoeken en stimuleren van resultaatgerichtheid van het rekenonderwijs is van belang.

Coördinator CLIL
CLIL is een vorm van tweetalig onderwijs, waarbij (zaak-)vakonderwijs en taalonderwijs zijn geïntegreerd. Volgens de Nederlandse wet mogen kinderen vanaf 1 januari 2016 15% van de onderwijstijd in een andere taal aangeboden krijgen (Rijksoverheid, sd). CLIL gaat uit van een thematische aanpak, die is opgebouwd uit lessenseries. De doelen van een les gaan zowel over de vakinhoud en de taalvaardigheid als over de attitude (procesdoelen) van leerlingen.
Juf van der Graaff
Juf van der Graaff
Leerkracht groep 1/2A en IKC
Onderbouwspecialist
In de onderbouw is het van belang om de eigenheid van iedere kleuter te zien en het onderwijs zo optimaal mogelijk daarop kan afstemmen. Maar ook het begeleiden van collega’s in andere kleutergroepen.

Coördinator IKC
Een integraal kindcentrum maakt verbinding tussen onderwijs en opvang. Kinderen krijgen hier onderwijs én opvang. Inspannen en ontspannen zijn met elkaar verweven. Want kinderen leren de hele dag. Een leven lang. Leren stopt niet als de school uit is. Leren kan zowel inspannend als ontspannend zijn. Ook is er geen onderscheid tussen leren en spelen: leren is spelen en spelen is leren.
Juf de Bruijn
Juf de Bruijn
Leerkracht groep 3
Coördinator Internationalisering
De school zet actief in op internationalisering en heeft hiervoor partners in het buitenland die evenals de Ontmoeting het accent leggen op tweetalig onderwijs. Internationaliseren in het basisonderwijs is samen met de leerlingen ‘over de grenzen heen kijken’, zodat hun wereld wordt vergroot. Door leerlingen op jonge leeftijd te laten kennismaken met de internationale en interculturele samenleving, krijgen zij een breder perspectief en worden de leerlingen toegerust op het functioneren in deze samenleving.

Coördinator ICT
Op de Ontmoeting streven we naar innovatief en kwalitatief goed onderwijs. Binnen ons onderwijs maken wij gebruik van de ‘21st Century Skills’. Digitale geletterdheid het geheel van ICT-(basis)vaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. U kunt hierbij denken aan bewust, actief en kritisch kunnen omgaan met ICT. Zoals media, zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie.
Juf van der Elst
Juf van der Elst
Leerkracht groep 3

Juf Emmelot
Juf Emmelot
Leerkracht groep 4
Leesspecialist
Lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van (jonge) kinderen. Kinderen moeten 95% van de woorden in een tekst kennen om de tekst te kunnen begrijpen. Lezen maakt kinderen nieuwsgieriger en sociaal actiever.

 juf Groenendaal
juf Groenendaal
Leerkracht groep 5/6

Juf van Schaik
Juf van Schaik
Leerkracht van 5/6

Juf Nugteren
Juf Nugteren
Leerkracht groep 6/7

juf Donker
juf Donker
Leerkracht groep 6/7

Meester Arkeraats
Meester Arkeraats
Leerkracht groep 8

Mevrouw Fransen
Mevrouw Fransen
IB