Skip to main content
Port of Holland

Port of Holland

International child centre

pcb De Ontmoeting - primary school
Royal Kids Daycare

Port of Holland

Port of Holland

International child centre

Port of Holland

Port of Holland

International child centre

Toekomstgericht

Toekomstgericht

Rekenen, taal, lezen en wereldoriëntatie vormen de basis. Daarnaast willen wij de rugzakken van onze leerlingen vullen met kennis en vaardigheden die passen bij de 21e eeuw, de zogeheten ‘21st Century Skills: 

De 21e eeuwse vaardigheden zijn:

Samenwerken
Probleemoplossend vermogen
ICT-geletterdheid
Creativiteit
Kritisch denken
Communiceren
Sociale en culturele vaardigheden

In de volgende uitgangspunten voor ons onderwijs vindt u de 21e eeuwse vaardigheden terug.

Innovatief

Innovatief

Engels, ondernemerschap, economie, gedeeld leiderschap en mediawijsheid worden nog belangrijker voor de huidige generatie die over twintig jaar de arbeidsmarkt op stapt. Deze vaardigheden zijn zowel van belang voor de kinderen die een theoretische vervolgopleiding kiezen als voor de meer praktisch ingestelde talenten.

Tweetalig onderwijs
In twee jaar wil de school naar versterkt Engels, dat is 15% van de onderwijstijd in het Engels. En binnen vier jaar mondt dit uit in een tweetalige school die voor 30 – 50% haar instructies in Engels aanbiedt.
De school zet actief in op internationalisering en zoekt hiervoor een partners in binnen- en buitenland die evenals de Ontmoeting het accent leggen op tweetaligheid en ondernemen.
In collegiale samenwerking met het Comenius voor Voortgezet Onderwijs wil de school 'ondernemen' op het onderwijsaanbod zetten. Ondernemen vereist kritisch denken, creativiteit, probleem oplossend vermogen en samenwerken van kinderen.
Binnen de nieuwe website kunnen kinderen in een beschermde omgeving met elkaar communiceren over schoolwerk en andere activiteiten; zo worden zij mediawijs.  
ICT-geletterdheid is eveneens te vinden in het leren omgaan met programma's als Excel, Powerpoint en Presi's. Tenslotte leren kinderen binnen het web de juiste kennis en informatie te filteren, die aansluit bij hun onderwijsbehoefte.

Pedagogisch uitgangspunt

Pedagogisch principe

Een rijke, krachtige en betekenisvolle leeromgeving daagt de leerlingen uit om te leren. Het belangrijkste hierbij is dat de leerling zich hier prettig en veilig bij voelt. Voor de leerling is het belangrijk dat hij het gevoel heeft dat zijn manier van leren wordt gewaardeerd en hij als persoon wordt erkend door de leerkracht en medeleerlingen.

Omdat de leerkracht hier een cruciale rol in heeft, geven wij bewogen en doelgerichte aandacht aan ieder kind.

Kwalitatief uitgangspunt

Kwalitatief uitgangspunt

Onderwijs staat of valt met goede leerkrachten. Dat betekent, dat er gestuurd moet worden op kwaliteit. Maar wat is of wat maakt een goede leerkracht?

Een goede leerkracht voldoet aan de competenties van het basisonderwijs.
Allereerst beheerst de leerkracht de vaardigheden om een instructie goed over te brengen aan kinderen. Hiervoor gebruiken wij het directe instructiemodel. Ook een duidelijk en voorspelbaar klassenmanagement staat aan de basis van goed onderwijs.

Daarnaast kent onze school diverse specialisten die een verdiepende opleiding hebben gedaan binnen hun vakgebied. Zij zijn verbonden aan expertisegroepen.
Een expertisegroep is een bovenschools samenwerkingsplatform waarin dieper op een onderwerp wordt ingegaan dan tijdens teamvergaderingen of netwerkbijeenkomsten.

Expertisegroepen bieden de mogelijkheid tot verdieping en onderzoek met als doel een praktische oplossing te vinden die toepasbaar is binnen de scholen van de organisatie.

De kennis die deze professionals hebben, is van groot belang voor de andere onderwijs medewerkers. Zij delen en verdiepen hun kennis, verspreiden de beschikbare kennis, volgen nieuwe ontwikkelingen en ontwikkelen nieuwe of bestaande projecten. 

Professioneel uitgangspunt

Professioneel uitgangspunt

De Ontmoeting haalt haar inspiratie uit de bovenschools geformuleerde besturingsfilosofie die de richting bepaalt voor de professionele cultuur.

De professionele cultuur bevat de volgende aspecten:

1. Het stimuleren van authenticiteit, betrokkenheid en initiatief nemen gericht op het realiseren van hoger gelegen gezamenlijke doelen.

2. Het geven van vertrouwen aan anderen: in organisaties de ruimte geven om nieuwe inzichten te laten zien.

3. Het onbeperkt willen delen van je eigen kennis met anderen.

4. Jezelf continu verbinden met anderen, ook in netwerken.

5. Bij het opzetten van een nieuwe samenwerking samen beslissen hoe deze het best georganiseerd kan worden.

6. Het (ver-)delen van leiderschapstaken op basis van kwaliteiten.

7. Het scheppen van ruimte om te experimenteren, fouten te maken en nieuwe vormen van samenwerking te ontwikkelen.

In bovengenoemde context vinden activiteiten als flitsbezoeken, collegiale consultaties, werkvergaderingen, gesprekken, evaluaties en teamanalyses plaats.